Church Management


Fr.M.C.Kuriakose
Manager, Parumala Seminary

——————————————————————————–

Fr.-K.V.-Joseph-Ramban

Very. Rev.K.V.Joseph Ramban

Asst. Manager, Parumala Seminary

——————————————————————————–

Very-Rev.-A.G.-Joseph-Ramban

Very Rev.A.G.Joseph Ramban

Asst. Manager, Parumala Seminary

——————————————————————————–

Fr.-Y.-Mathai-Kutty

Fr.Y.Mathai Kutty

Asst. Manager, Parumala Seminary